Tiltak mot mobbing

Et godt læringsmiljø er viktig i seg selv for elevenes trivsel og helse. Trivsel og god helse er
viktig for læring.


Steinerskolen i Vestfold jobber systematisk (etter opplæringslovens § 9a-4) for å sikre elevenes rett (etter
opplæringslovens §9a-1) til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har skriftlig handlingsplan mot mobbing og rutiner for å håndtere avvik. Vi mener steinerskolens pedagogiske grunnsyn også bidrar til et bedre læringsmiljø. Steinerskolen har et mindre faglig press i de laveste klassene, og dette bidrar til et lavere stressnivå for barna. Steinerskolen har et bredere fagtilbud med flere arenaer å hevde seg på (flere kunst- og håndverksfag og eurytmi). Steinerskolen bruker hyppige sceneoppsetninger/fremvisninger (månedsfester, årstidsfester, og teateroppsetninger) slik at elevene ser hverandre i stadig nye sammenhenger. Skolen har også en grønn profil som fokuserer på en nær relasjon til naturen, økologisk sunn mat i skolefritidsordningen, på skolekjøkkenet og i kantinedrift. Skolen har også en rekke vaktmesterrutiner for å ivareta elevens fysiske miljø.

Se opplæringsloven kapittel 9A.
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-7


Informasjon til foreldre fra Utdanningsdirektoratet

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø  


Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 


Skolen har en aktivitetsplikt
 

Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han  

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig.  
  • alltid si ifra til rektor 
  • undersøke det som har skjedd 

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dette kalles skolens aktivitetsplikt.   


Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen?
 

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Det er strengere krav til å varsle, undersøke, og sette inn tiltak. Rektor må også varsle skoleeier (kommunen), som vil følge opp saken videre. 

Dersom det er en i ledelsen som står bak krenkelsene, skal skoleeieren varsles direkte.  

Melde saken til statsforvalteren 

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven skal ha et trygt og godt skolemiljø, kan du melde saken til statsforvalteren. Før du melder saken til statsforvalteren: 

  • må du ha tatt opp saken med rektor på skolen 
  • må det ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor 

Saken må i tillegg gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.  


Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med statsforvalteren. Du må ta kontakt med statsforvalteren i det fylket du bor. Du finner en oversikt på www.statsforvalteren.no, under fanen «Velg embete».

Hva kan statsforvalteren gjøre? 

Statsforvalteren skal vurdere om skolen har gjort det de skal, og de kan bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken.

De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp. 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter 

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø.   

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/