Barnetrinnet

En grunnskole tilpasset menneskets utvikling fra barn til voksen.

Barnetrinnet

En grunnskole tilpasset menneskets utvikling fra barn til voksen.

Barnetrinnet

En grunnskole tilpasset menneskets utvikling fra barn til voksen.

Barnetrinnet

En grunnskole tilpasset menneskets utvikling fra barn til voksen.

Steinerskolene er fritt arbeidende institusjoner som praktiserer en egen pedagogisk metode, bygget på dyptgående studium av mennesket og dets utvikling med utgangspunkt i Rudolf Steiners antroposofi. Som resultat av dette framkommer en læreplan der valg av emner og framstillingsmåter svarer til barnets behov og modenhet på det aktuelle alderstrinn.

Steinerskolene tilstreber en likeverdighet mellom teoretiske, kunstneriske og praktiske fag. Det undervises i de teoretiske fagene i dobbeltimer hver morgen over perioder på 1– 4 uker, og de øvrige fagene fordeles på en fast uketimeplan.

Når barna er fem-seks år, er skolens mål å bidra til at barna gradvis kan bli skolemodne, men hos oss er førsteklassingene fremdeles i aldersblandede grupper i barnehagen. Der får de sitt konger med nye oppgaver, mer ansvar og mulighet til å være viktig for de yngre. Skolen ønsker å utvikle barnas selvstendighet og følelse av mestring. Fysisk aktivitet legger grunnlaget for teoretisk og praktisk læring. Barna får trent sin grovmotorikk, hvilket bygger en plattform for den klassiske skolegangen fra andre klasse

Barnetrinnet, 2. – 7.klasse

– Å lære gjennom hele seg

Vår pedagogikk er rettet mot læring gjennom alle sansene og allsidig utfoldelse for utvikle hele mennesket. Vi har en egen anerkjent pedagogikk for å lære barna å lese, skrive og regne. Bevegelse, tegning, maling, sang, musikk, håndverk og praktisk arbeid er en integrert del av undervisningen.

Undervisningen foregår i klasser der læreren følger klassen i flere år. Hver klasse har sitt eget klasserom. Dette skaper et trygt og godt læringsmiljø. Skoledagen følger en rytme med sang, resitasjon, bevegelse, fortelling og formidling av nytt lærestoff. Lærerens engasjerte fortelling er en viktig del av undervisningen. Så skal barna gjennom kunstneriske øvelser og med egne ord og tegninger gjenfortelle det de har lært, bl.a. i arbeidsboken sin. Elevene har to fremmedspråk – engelsk og fransk eller tysk – fra 2. klasse. Vi legger vekt på en musisk tilnærming til språkene gjennom sang og bevegelse, dramatisering og dikt.

Skolehage og besøksgård

Vår besøksgård, Vidaråsen i Andebu, er en Camphill landsby som har flere forskjellige verksteder og driver gård og gartneri med foredling biodynamisk. Vi drar også til Buer gård og Holt gård i løpet av skoleløpet. 2. ­- 9. klasse drar dit hver vår og høst. Elevene sår, steller og høster blomster og nyttevekster, blir kjent med dyrene på gården, og arbeider i fjøset. Dette arbeidet inngår i undervisningen. 10. klasse har en skoleuke i landbrukspraksis, hvor de er på forskjellige økologiske gårder i nærmiljøet. Skolen har sin egen skolehage med høns som de fleste klasser er involvert i, som grupper eller hel klasse.

Årstidsfester:

Årsrytmen er en av grunnpilarene i steinerpedagogikken. På Steinerskolen markeres høytidene gjennom fellessamlinger. Målet er å skape bilder og handlinger som har en allmennmenneskelig verdi. Det vil si at de kan oppleves som vesentlige for alle mennesker uansett om de tilhører en bestemt religion eller ikke. Høytidsfeiringene i Norge er knyttet til kristne festdager. På Steinerskoler i for eksempel India eller Afrika feires høytidene til en rekke ulike religioner. At barn og unge får oppleve øyeblikk av høytid, er viktig for at de som voksne skal kunne utforme selvstendig forhold til det religiøse livsområdet.

av: HFK (med forbehold om endringer).