Årshjul og Håndbok for (FU)

Denne håndboken beskriver mandatet til de ulike vervene i FU sine oppgaver, og er utarbeidet av sekretariatet og FU-medlemmer våren 2023.
Håndboken er ment for å gjøre det tydelig hva som er forventet av deg som har et verv, og for å gi ideer til hva man kan bidra med for å styrke FUs arbeid.
Håndboken fra Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF) ligger til grunn for arbeidet vi gjør, og det anbefales at alle med verv i FU leser SFF sin håndbok for skole-hjem samarbeid, samt FU sine vedtekter.

https://www.foreldrene.no/downloads/

Årshjul

Høst

 • 3-5 møter
 • Invitere Steinerskolens foreldreforbund til workshop
 • Tilstrebe å samles til noe sosialt tidlig på skoleåret

Vår

 • 3-5 FU-møter
 • Årsmøte
  • Årsmøte kunngjøres i Torsdagsbrevet en måned før, saker meldes inn senest to uker før, og saksliste publiseres en uke før.
  • Årsberetningen skrives av leder og presenteres på årsmøtet, og publiseres før sommeren
  • Valgkomiteen består av FU-representantene til 6., 7. og 8. kl. Det er valgkomiteens ansvar å komme med en innstilling til vervene som lyses ut, i forkant av årsmøtet. Det er nestleder som har kontakt med valgkomiteen. Styret i FU har et lite møte på et av vårens tidlige møter, for å informere om oppgaven deres.
 • Vårmarked
  • Markedskomiteen informerer om Vårmarkedet ved et av FU sine møter

Foreldreutvalgets verv

Leder, Nestleder og Sekretær utgjør sekretariatet i FU og velges for to år av gangen

LEDER

 • Holder FU sine møter
 • Lage saksliste til møtene og sørge for at frister overholdes
 • Ansvar for å holde oversikt over alle verv og kontaktinfo
 • Ved første FU-møte på høsten, informere om FU-representantenes rolle og oppgaver, samt om hva som kommer til å skje i løpet av skoleåret
 • Informere om FU-møtenes struktur
 • Det oppfordres til at man er med på skolens styremøter, som observatør (har ikke stemmerett)
 • Lage vaktliste til vaskedugnad

NESTLEDER

 • Stiller for leder i møter ved fravær
 • Kontakt og oppfølging av valgkomiteen før årsmøtet

SEKRETÆR

 • Innhente kontaktinfo til FU-vara for alle klasser tidlig på skoleåret
 • Lage en liste over kontaktinfo til alle som har verv. Listen formidles videre til nye personer som tar på seg vervet
 • Sender maler på innkalling/referat etc. til nye personer som har vervet
 • Sender ut innkalling til FU-møter senest en uke før møtet, både i Torsdagsbrevet og i epost

FU-REPRESENTANTEN

FU- representanten skal fungere som bindeleddet mellom FU og klassen.
Det er ønskelig at FU-representanten presenterer seg for klassen så tidlig som mulig i skoleåret. Ting som tas opp i møtene til FU skal være saker som angår klassen eller skolen som helhet, og ikke saker som angår enkeltelever. Er du usikker på om FU er riktig forum å ta opp en sak, drøft dette med klasselærer, FU leder eller daglig leder av skolen.
FU holder møter den siste onsdagen i hver kalendermåned i skolens lokaler, og det forventes at alle representantene stiller til hvert møte. Er du forhindret i å møte må du selv gi beskjed til en i sekretariatet i FU, og sørger for å gi vara i klassen mulighet til å komme i stedet.
FU-representanten må ha kontaktinformasjonen til vararepresentanten i sin klasse.

Liste over FU representantens oppgaver:

Digital kommunikasjon mellom foreldre i klassen

Alle klasser har en eller annen kommunikasjonsplattform der foreldrene kommuniserer med hverandre. FU har mottatt tilbakemeldinger på at det er en utfordring å få til en enighet i hvor dette skal foregå. FU på skolen og Steinerskolens foreldreforbund anbefaler Spond til dette. Dette er en norskutviklet app som egner seg godt til formålet.
FU representanten bør være oppmerksom på hva som foregår i kommunikasjonen og moderere samtalene om det er nødvendig. Dukker det opp betente saker, bør klasselærer informeres.

Foreldremøter

Ta kontakt med klasselærer i forkant av foreldremøter, og vær med på forberedning av dette om det er ønskelig fra lærers side.
Be om innspill fra foreldrene, og meld inn aktuelle saker som angår klassen i forkant av møtet. Eksempler på saker kan være bursdager, gaveordninger eller sosial inkludering.
Skriv referat, eller deleger oppgaven til en annen og sørg for at det blir sendt til lærer.

Klassekalender

Det oppfordres sterkt fra FUs side at FU-representanten setter i gang noen tiltak for godt klassemiljø.

En klassekalender/Aktivitetskalender er et strålende eksempel på dette. Det er en kalender med planlagte aktiviteter for både barn og foreldre. Aktivitetene bør være lette å gjennomføre, og helst gratis å bli med på.

Det kan være lurt å få med flere foreldre til å bli med å sette opp en slik kalender.  

Nye barn i klassen

Når det kommer nye barn til i klassen, er det FU-representantens oppgave å ønske barn og foreldre velkommen. Det kan gjøres ved å sende en e-post, ringe, eller inviter til noe sosialt om det passer seg.

Informer den nye familien om aktuelle ting i klassen som f.eks. klassekalender, og sørg for at de inkluderes i klassen kommunikasjonsplattform.

Kjøpe gaver

Ved jul- og sommeravslutning samler FU representanten inn en pengesum fra alle foreldre og kjøper en gave til klassens lærere.

Vaskedugnad

Alle i FU må stille som sekretariat én dag under den årlige vaskedugnaden. Oppgaven er å krysse inn de som skal vaske, og være tilgjengelig for hjelp.

FU-vararepresentant

Vara stiller på FU møter dersom FU-representanten ikke kan møte, men er selvfølgelig velkommen til å delta på alle møter.
Det er normalt sett klassens vara som vil tiltre som FU-representant året etter.
Vara oppfordres til å lese innkallinger og referater fra møter, og det er også ønskelig at vara er med på minimum ett møte ila. skoleåret.

Markedsrepresentantens oppgaver

 • Lage vaktlister
 • Arrangere dugnad til marked
 • Planlegge dugnad sammen med ressursperson
 • Være til stede på marked og sørge for at vakter møter opp
 • Sørge for at vara overtar arbeidet til representanten ved frafall  
 • Markedsrepresentanten er underlagt markedskomiteen og skal rette spørsmål ang markedet dit
 • Ved spørsmål om verving av ny rep eller vara skal det tas med FU

Her er lenkene til Steinerskolenes foreldreforbund:

https://www.foreldrene.no/