Vedtekter for FU

VEDTEKTER FOR FORELDREFORENINGEN VED RUDOLF STEINERSKOLEN I VESTFOLD

Vedtatt på årsmøtet 07.06. 2011 –endringer vedtatt på årsmøtet (04.06.13), 04.06.15 samt 13.06.2018.

§ 1 – Formål

Foreldreforeningen har som formål å legge til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom skolen/barnehagen og foreldrene, og å støtte opp om det pedagogiske arbeidet gjennom å bidra til å styrke skolens/barnehagens økonomi.

§ 2 – Foreldreforeningen

Foreldreforeningen består av alle foreldre ved skolen og i barnehagen. Foreldreforeningen velger et foreldreutvalg (FU) og holder årsmøte en gang i året. Foreldreforeningen er medlem av Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF).

§ 3 – FUs sammensetning og konstitusjon

Det velges en FU-representant i hver klasse/barnehagegruppe. Hver foreldrerepresentant skal ha en vararepresentant. FU representanten har vervet i ett år. Vararepresentanten blir representant påfølgende skoleår.

Under avstemninger i FU kan bare én representant fra hver klasse/barnehagegruppe stemme. I saker som kun vedrører skolen, er barnehagegruppene representert med én stemme (for 6.åringene).

En person kan kun inneha ett FU-verv.

Leder, nestleder og sekretær velges på årsmøtet. Disse velges for to skoleår av gangen, de velges annethvert år for å sikre en overlapping. Alle kan gjenvelges. De har stemmerett i FU.

Medlemmer til markedskomité, dugnadsgruppe og representant til Steinerskolens foreldreforbund velges også ved årsmøtet, også disse for 2 år.

Følgende har møterett til FU-møter: Foreldre og ansatte ved Steinerskolen i Vestfold, Steinerbarnehagen på Nøtterøy og Slottsfjellet videregående Steinerskole.

FU oppnevner de utvalg (komitéer) det har behov for. Alle slike utvalg rapporterer direkte til FU.

FU har et arbeidsutvalg som forbereder møtene og består av leder, nestleder og sekretær.

Valgkomité: FU-representantene fra henholdsvis 6., 7. og 8. klasse utgjør valgkomitéen for inneværende skoleår. Dette gjelder valg av FUs leder, nestleder, sekretær, kasserergruppe og revisor, samt valg av markedskomité, dugnadsgruppe, to representanter til skolens styre og foreldrerepresentant til Steinerskolens foreldreforbund. Dersom personer i ulike funksjoner må slutte i løpet av et skoleår, kan FU sette inn vikar som da vil fungere frem til neste valg.

§ 4 – FUs Mandat

FU skaffer foreldrerepresentanter til utvalg som krever representasjon fra FU. FU organiserer inntektsbringende tiltak som:

• Markeder (julemarked og vårmarked)

• Dugnadsarbeid

Markedene arrangeres i samarbeid med Steinerbarnehagen på Nøtterøy og Slottsfjellet videregående steinerskole.

FU organiserer 17. mai-feiringen i samarbeid med skolen. Foreldrene i 4. og 5. klasse arrangerer 17.mai feiringen. Foreldrene i 5.klasse har hovedansvaret og etablerer en 17.mai-komité som består av foreldre fra 5.klasse.

FU disponerer midlene fra tiltakene nevnt over. Det etterstrebes å alltid ha en buffer på kr. 150 000,-på FUs konto. Utover dette fordeles det hvert skoleår inntil kr. 20.000,- etter søknad. Overskytende over kr. 170000, fordeles som hovedregel med 40% til skolen, 30% til barnehagen, 20% til Vestskogen kulturskole og 10% til Slottsfjellet videregående steinerskole.

Dersom FU ser at det er hensiktsmessig å spare til større prosjekter, kan denne fordelingsbestemmelsen fravikes.

Ved julemarkedet arrangerer elevene i 2.vgs en aktivitet hvor de selv beholder overskuddet til å dekke utgifter i forbindelse med klassetur i 3.vgs.

Hver familie med barn på skolen oppfordres til å betale en årlig avgift for å dekke foreldreforeningens medlemskap i SFF.

Leder i FU og kasserer har sammen prokura.

FU delegerer planlegging og gjennomføring av dugnader (utenom markeder) til en dugnadsgruppe som består av 2-4 personer. Disse organiserer i samarbeid med vaktmester:

• Vårdugnad

• Høstdugnad

• Maledugnad

• Vask av skole og barnehage før sommerferien

• Eventuelle ekstrainitiativ

§ 5 – Arbeidsform i FU

Møter

FU møtes inntil 10 ganger per år, men minst annenhver måned. Årsplan fastsettes av arbeidsutvalget eller FUs leder og fremlegges på skoleårets første FU-møte. Vararepresentanten skal innkalles av FU-representanten når denne selv ikke kan møte.

Ved behandling av saker som berører Slottsfjellet videregående steinerskole, skal en foreldrerepresentant fra hvert av trinnene (1., 2. og 3.vgs) innkalles, disse har da stemmerett på lik linje med FU-representantene.

Dersom møtelederen ønsker å ta del i ordskiftet i en sak med mer enn korte innlegg, overlates ordstyringen til en annen.

Votering og stemmerett

FU er beslutningsdyktig når minst halvparten av FU-representantene er til stede. FU skal bestrebe seg på å oppnå konsensus i alle saker til behandling. Lar det seg ikke gjøre, trer følgende stemmeregler i kraft: Ved stemmelikhet skal leder av FU ha dobbeltstemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøtet.

Saksbehandling og dokumentasjon

FU-leder sørger for at innkalling og saksliste gjøres kjent minst 7 dager før FU-møte. Sakslista skal publiseres i Torsdagsbrevet. Godkjenning av innkalling/sakslista og referat er første sak på møtet. Til hver sak skal det være en kort redegjørelse for hva saken gjelder. Nødvendig underlagsdokumentasjon sendes med innkallingen til saker hvor dette er aktuelt. Om mulig bør det følge en innstilling til saken.

Alle som har møterett kan få underlagsdokumentasjon tilsendt.

Det føres referat fra FU-møtene. Referatet skal sendes FU-representantene og daglig leder for innspill og deretter publiseres i Torsdagsbrevet.

§ 6 – Årsmøte

På ordinært årsmøte i foreldreforeningen skal følgende behandles:

• FUs årsberetning

• Fastsettelse av resultatregnskap og balanse

• Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer revisor, markedskomité, dugnadsgruppe, representant til Steinerskolens foreldreforbund og to representanter til skolestyret.

• Andre saker som i henhold til lover eller vedtekter hører inn under årsmøtet.

• Eventuelle saker fremmet av foreldre ved skolen eller i barnehagen

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

Årsmøtet skal holdes innen FUs fastsatte årsplan.

Årsmøtet kunngjøres i Torsdagsbrevet en måned før møtet avholdes.

Saker som ønskes tatt opp må sendes FU senest 14 dager før årsmøtet. Sakslisten distribueres gjennom torsdagsbrevet senest én uke før årsmøtet. Alle foreldre ved skolen og i barnehagen har stemmerett.

§ 7 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i foreldreforeningen avholdes når FU finner det nødvendig, eller når minst

1/3 av totalt antall medlemmer krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de sakene som er nevnt i innkallingen.