Grønn skole

Hva betyr det å være en grønn skole?

Miljø og solidaritet, (solidaritet i forhold til hvilke leverandører vi vil støtte) utgjør en viktig del av skolens verdigrunnlag.
Elevene skal oppleve bevisste valg av lærestoff og læringsarenaer.
Skolen som organisasjon skal ta ansvar for miljøet og menneskene gjennom sine valg i den daglige drift.

Vi er opptatt av hvor varene vi bestiller til SFO og Skolekjøkken kommer fra. Vi vil jobbe mot å ha rettferdige, økologiske/biodynamiske produkter og helst fra lokale forhandlere. SFO har Debios Gullmerke, som betyr at all mat vi serverer på SFO er minst 90% økologisk.

Valg av læringsarena:
Med læringsarena mener vi hvor undervisningen skal foregå, for eksempel:

– Klasserommet
– Skolehagen
– Skoletomten
– Nærområdet
– Ekskursjoner/skoleturer/gårdsbesøk

Ved siden av klasserommet er skolehagen for 2., 3., 4. og 5.klasse,
skoletomten og Solli Gård en sentral læringsarena (i tillegg til undervisningsopplegg på Vidaråsen, Setra i Valdres og Buer gård).
Her har vi store muligheter til å se teori omsatt i praksis, studere planter og dyr og prøve kultivering av naturen.
I nærområdet har vi også både unike naturområder og kulturminner som kan brukes i undervisningen.
Gjennom beviste valg av tema og mål for ekskursjoner og skoleturer gjøres den røde tråden i undervisningen synlig også på dette området.
Vi har lagt særlig vekt på gårdsbesøk og landbrukspraksis.

Mai 2013 utarbeidet grønt råd ved skolen en grønn plan.

Grønn plan skal ivareta en samlet forvaltning av utearealene på skolen. Formålet med en grønn
plan, er å sørge for en synliggjøring, samordning og prioritering av tidligere og nytt arbeid.
Det er dannet et grønt råd, som utarbeider og samordner planer for hvordan skolen kan bli mer miljøbevisst,
og aktivt bruke utearealene som pedagogisk arena.
Eks: gjennom skjøtsel, skogsturer, hagebruk, stimulering til økt biologisk mangfold, kildesortering og kompostering.
Planen er i tråd med Steinerskoleforbundets plan, der en grønn profil står sentralt for skolenes videre utvikling.
Grønn plan har som målsetning å konkretisere dette arbeidet.

Mål

– Vi som jobber med skolehage skal tilrettelegge for forundring, beundring og begeistring.
– Gjennom selverkjennelse og økologisk innsikt, skal vi la elevene få utvikle evnen til en fri og selvstendig tenkning.
– Motivere og skape interesse for praktisk arbeid og gjennomføring.

Delmål

– Dele erfaringer og kunnskap om hvor maten kommer fra og hvordan de blir til.
– Bringe til live og møte det som hender når mennesker går sammen og deler et måltid, i en hage eller rundt et bord.
– Samtale om viktigheten med måltidet og maten i vår tid.
– Skape gode menneskemøter.
– Vekke appetitt og positivitet.
– Jobbe med elementene.
– Jobbe med tilhørighet og sammenhenger.
– Jobbe bevisst med empati.

Motiv

– Arbeidet i skolehagen og på gården kan hjelpe eleven til å se seg selv.
– Eleven kjenner på det å jobbe sammen, følelsen av tilhørighet.
– Forståelse for hva det vil si å sette seg langsiktige mål.
– Få innblikk i gårdsarbeid og naturens kretsløp.
– Få innblikk i hagekultur og tradisjoner.
– jobbe ute forebygger astma og allergi.
– Skape forståelse og respekt for det levende.
– Skape forståelse for det døde og døden.
– Skape forståelse for gjennomføring fra teori til praksis.
– Eleven for mulighet til utvikle miljøbevissthet.
– Mange elever lærer bedre i fysisk aktivitet.

Grønt Flagg

Fra 2013 har skolen vært sertifisert gjennom fee.no med Grønt Flagg, og ønsker å engasjere hele skolen med alle klasser i dette arbeidet.
Les om Grøntflagg og Foundation for Environmental Education
på: www.fee.no