Inntaksreglement

Revidert i styremøte 25. september 2023

Reglementet er gitt med hjemmel i Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) § 3-1, rundskriv Udir-5-2010 og er vedtatt av steinerskolen i Vestfold sitt styre 11.juni 2014.

§ 1

Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle. Skolestyret avgjør i forkant av søknadsfristen hvor mange elever som skal tas opp hvert skoleår innenfor elevantallet skolen er godkjent for. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. Privatskolelova § 3-1 første ledd. Elevens foresatte må benytte skolens søknadsskjema for søknaden.

§ 2

Prioriteringsrekkefølge ved oversøkning:

Barn som bor sammen i samme husholdning 50% eller mer, defineres også som søsken i forhold til prioriteringsrekkefølge ved inntak.

Inntak til 1.klasse:
1. Barn fra steinerbarnehagen (St.baha) på Nøtterøy.
2. Barn med søsken på steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole.
3. Barn av ansatte eller styremedlemmer i steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole.
4. Barn med søsken som søker plass ved steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole, i samme inntak.
5. Barn fra andre steinerbarnehager.
6. Øvrige får plass etter dato for søknaden.

Inntak til 2. – 9. klasse:
1. Barn som har vært innskrevet ved skolen inneværende skoleår
2. Barn av ansatte eller styremedlemmer i steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole.
3. Barn med søsken på steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole.
4. Barn med søsken som søker plass ved steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole, i samme inntak.
5. Overflytting fra annen steinerskole.
6. Øvrige får plass etter søkerdato.

Inntak til 10. kl.:
Det tas ikke opp nye elever i 10. kl. med unntak av barn av ansatte og/eller ved overføring fra annen steinerskole.
Prioritering ved oversøking:
1. Barn av ansatte eller styremedlemmer i steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole.
2. Barn med søsken på steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole.
3. Barn med søsken som søker plass ved steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole, i samme inntak.
4. Overflytting fra annen steinerskole.
5. Øvrige får plass etter søkerdato.

Det vil måtte foretas trekning mellom barn som ellers stiller likt om det ikke er nok plasser igjen. Melding om inntak sendes til hjemkommunen til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 femte ledd.

§ 3

Skolen har ulike gruppestørrelser opp til 30 elever per klasse. Gruppestørrelsene per klassetrinn vedtas av styret én gang i året og formidles til potensielle søkere innen søknadsfristen.

§ 4

Inntak = behandling av søknadene uavhengig av når søker ønsker skolestart.

For kommende 1. trinn (d.v.s. 6 åringer i barnehagen) er det inntak 01.12.  med supplerende inntak frem til 20.06.

For kommende 2. – 10. trinn er det inntak 01.09., 01.10., 01.12., 01.03., 01.05. 

For kommende 8. trinn er det i tillegg inntak 01.06. og 01.07.

For søker som har vært elev ved skolen i inneværende skoleår gjennomføres det løpende inntak i 1. – 10. trinn for skolestart i inneværende skoleår. 

For søkere som er barn av ansatte og/eller som går på annen steinerskole er det løpende inntak i 1. – 9. trinn, og til kommende 10. trinn.

For søkere som går på annen steinerskole er det løpende inntak i 1. – 9. trinn.

Skolestart = tidspunkt for når eleven begynner på skolen.

For alle nye elever til kommende 1. – 10. klasse er skolestart første skoledag etter sommerferien.

Unntak tidspunkt for skolestart:
For søkere som har fått tilbud om skoleplass med oppstart etter sommerferien, men pga. tilflytting ønsker å begynne på våren, er det mulig å søke styret om skolestart før ordinær oppstart i august. Skolestart må i så tilfelle være i tidsrommet 1. mars – 20.juni.  

For søker som har vært elev ved skolen i inneværende skoleår er det løpende skolestart i inneværende skoleår i 1. – 10. trinn. 

For søkere som er barn av ansatte og/eller kommer fra annen steinerskole, er det løpende skolestart i 1. – 9. trinn og frem til 1. skoledag i 10. trinn.

§ 5

Skolens ledelse har ansvar for å oppnevne en inntakskomite.
Bekreftelse på at eleven tar imot den tilbudte plassen, må være skolen i hende senest 1. uke etter dato på skolens svarbrev.

§ 6

Søkere med søknad om skolestart etter sommerferien kan takke nei til tilbud om plass og samtidig opprettholde søknad inntil neste inntak, dog ikke lenger enn inntil siste inntak før sommerferien.

§ 7

Søkere som takker ja til tilbud om plass forplikter seg til å betale skolepenger i 3 mnd. fra det tidspunkt søker skal begynne på skolen i henhold til vedtak om skoleplass.

§ 8

Ved avgjørelse etter dette inntaksreglementet gjelder reglene i Forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jfr. Forvaltningslovens § 2. Klageinstans er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. For øvrig vises det til § 3-1 i Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).