Inntaksreglement

Revidert i styremøte 21. september 2022

Reglementet er gitt med hjemmel i Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) § 3-1, rundskriv Udir-5-2010 og er vedtatt av steinerskolen i Vestfold sitt styre 11.juni 2014.

§ 1

Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle. Skolestyret avgjør i forkant av søknadsfristen hvor mange elever som skal tas opp hvert skoleår innenfor elevantallet skolen er godkjent for. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. Privatskolelova § 3-1 første ledd. Elevens foresatte må benytte skolens søknadsskjema for søknaden.

§ 2

Prioriteringsrekkefølge ved oversøkning:

Barn som bor sammen i samme husholdning 50% eller mer, defineres også som søsken i forhold til prioriteringsrekkefølge ved inntak.

Inntak til 1.klasse:
1. Barn fra steinerbarnehagen (St.baha) på Nøtterøy.
2. Barn med søsken på steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole.
3. Barn av ansatte eller styremedlemmer i steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole.

4. Barn med søsken som søker plass ved steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole, i samme inntak.

5. Barn fra andre steinerbarnehager.
6. Øvrige får plass etter dato for søknaden.

Inntak til grunnskolen for øvrig 2. – 10 klasse:
1. Barn som har vært innskrevet ved skolen inneværende skoleår
2. Barn av ansatte eller styremedlemmer i steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole.
3. Barn med søsken på steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole

4. Barn med søsken som søker plass ved steinerskolen i Vestfold, St.baha på Nøtterøy eller Slottsfjellet videregående Steinerskole, i samme inntak.
5. Overflytting fra annen steinerskole.
6. Øvrige får plass etter søkerdato.

Det vil måtte foretas trekning mellom barn som ellers stiller likt om det ikke er nok plasser igjen. Melding om inntak sendes til hjemkommunen til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 femte ledd.

§ 3

Skolen har ulike gruppestørrelser opp til 30 elever per klasse. Gruppestørrelsene per klassetrinn vedtas av styret én gang i året og formidles til potensielle søkere innen søknadsfristen.

§ 4

Ved overføring fra annen steinerskole og ved søknad fra en som har vært elev ved skolen i inneværende skoleår, gjennomføres det løpende inntak og løpende skolestart i klassene 1.-9.kl.

For den gruppen søkere til 1. – 9.kl. som har prioritering ved overføring fra annen Steinerskole, og for søkere som var elever i inneværende skoleår (jmf.Prioriteringsrekkefølge i §2) har skolen løpende inntak og løpende skolestart.

Denne gruppen søkere har også suppleringsinntak i løpet av skoleåret dersom en tidligere full klasse får ledig kapasitet.

Det er mulig å søke styret om løpende inntak for søkere som pga flytting ønsker å begynne på våren i tidsrommet 1.mars – 20.juni før ordinær oppstart august. Gjelder klassene 2.-7.kl. (vår).

For alle andre elever gjelder følgende:

Det er søknadsfrist 1.desember med supplerende inntak frem til 1.mars for neste skoleårs 1.trinn (d.v.s. 6 åringer i barnehagen). 1. trinn er lokalisert i Steinerbarnehagen på Nøtterøy. Frem til 1.mars gjelder vedtatt klassetak for 1.trinn. I perioden 1.mars – 20.juni foretas inntak fortløpende for skolestart august påfølgende skoleår i den grad det fortsatt er ledige plasser i barnehagen og i henhold til klassetak.

Det er inntak til kommende 2.-9.kl. tre ganger i året med søknadsfrist 1.desember, 1.mars og 1.mai med skolestart august etter sommerferien.

For inntak til kommende 8.kl. er det i tillegg inntak 1.juni, 1.juli og 1.august.

I tillegg er det løpende inntak for løpende skolestart i 8.kl. gjennom hele skoleåret.

Det er løpende inntak for løpende skolestart i 9.kl. i høsthalvåret frem t.o.m. første dag etter juleferien. F.o.m. 1.januar tas det ikke opp elever i 9.kl.

Det tas ikke opp nye elever til 10.kl. Unntak: overføring fra andre steinerskoler med siste mulighet for skolestart første dag etter sommerferien.

§ 5

Skolens ledelse har ansvar for å oppnevne en inntakskomite.
Bekreftelse på at eleven tar imot den tilbudte plassen, må være skolen i hende senest 1 uke etter dato på skolens svarbrev.

§ 6

Søkere med søknad om skolestart etter sommerferien kan takke nei til tilbud om plass og samtidig opprettholde søknad inntil neste inntak, dog ikke lenger enn inntil siste inntak før sommerferien.

§ 7

Søkere som takker ja til tilbud om plass forplikter seg til å betale skolepenger i 3 mnd. fra det tidspunkt søker skal begynne på skolen i henhold til vedtak om skoleplass.

§ 8

Ved avgjørelse etter dette inntaksreglementet gjelder reglene i Forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jfr. Forvaltningslovens § 2. Klageinstans er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. For øvrig vises det til § 3-1 i Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).