Hva er steinerskolen

Konservativ og nyskapende

I de hundre årene som har gått siden den første steinerskolen ble grunnlagt i Stuttgart, har pedagogikken og didaktikken vært i en rivende utvikling. Her i Norge kan ikke skolehverdagen for norske barn i dag sammenliknes med hvordan foreldre, besteforeldre og oldeforeldre hadde det da de gikk på skolen. På steinerskolen derimot, er hverdagen ganske lik, fagene like, læreplanen lik som den var for 20 – 40 – 60 år siden. Hvordan er det mulig?

Steinerpedagogikken bygger blant annet på en helhetstenkning. Alt henger sammen med alt. Alle fag settes i sammenheng med hverandre hele skoleløpet.

Men først, noen begreper:

Hovedfag kaller vi det. Med moderne skolespråk ville man kalle det dybdelæring? Hver morgen har elevene 1,5 times fordypning i et bestemt fag, disse fagene går i bolker på 3 – 5 uker. I de yngste klassene veksler bolkene mellom norsk, matematikk og formtegning. Etter hvert utvides fagkretsen til å inkludere naturfag, historie, geografi, samfunnsfag, religion, økologi m.m. I hovedfagsøkten er undervisningen dialogsbasert, og elevene lager blant annet sine egne lærebøker. Som dere ser i utstillingen skrives disse bøkene for hånd. De første skoleårene skriver elevene avskrift fra en tekst læreren har skrevet, eller som lærer og elever setter sammen i felleskap. Mot slutten av barneskoleløpet, på ungdomskolen og videregående, skriver elevene egne tekster, basert på forelesningsnotatene sine. 

Øvingsfag. Alle ferdigheter må øves. Det gjør vi i fagtimene utover dagen. Når det er mulig og hensiktsmessig kan man bearbeide hovedfagstoffet i fagtimene. For eksempel ved at tredjeklassingene skriver dikt de har lært i norsk? hovedfag inn i norskbøkene sine, eller at man ytterligere fordyper 5.klasses brøkregning som innføres i hovedfag videre i øvingstimene i faget. I engelsk i 8.klasse er det naturlig å ta for seg Henrik den 8. og renessansen i England når man har om renessansen i Italia i hovedfag. Slik veves en rød tråd gjennom fagene.

Kunstnerisk bearbeidelse av fagstoffet: Fagstoffet bearbeides også kunstnerisk. Både ved resitasjon, sang og musikk og tegning og maling.  Ikke fordi vi er en kunstskole eller fordi det er et mål i seg selv at elevene våre skal lage vakre ting, men fordi vi mener at kunstnerisk bearbeidelse av fagstoffet styrker elevenes læring. Man kan male bilder fra de ulike religionenes skapelsesmyter, male fra de ulike klimasonene i forbindelse med geografien, tegne landskap fra før og etter den industrielle revolusjon, lage vakre former i trådgeometri – her synligjøres matematikken på en estetisk måte, og best av alt – det må være helt nøyaktig for at det skal bli fint.  

Eurytmi: steinerskolenes eget bevegelsesfag. Eurytmi er et sentralt og gjennomgående kunstfag på alle klassetrinn, der et hovedmål er at elevene skal kunne gi et nyansert utrykk for musikk og språk gjennom bevegelse.

Fortellerstoff: Hvert år har et overordnet tema, og elevene fortelles historier utfra dette.

Lek er ikke bare lek. Vi tar leken på aller største alvor. I de laveste klassene er lek en naturlig og stor del av undervisningen. Vi leker slå på ring, og reven rasker over isen, klappeleker, sangleker, vi hopper og klapper gangetabeller og leker mitt skip er lastet med. Utover barneskolen og ungdomsskolen leker vi også leker som styrker klassefelleskapet sosialt, og øver faglige ferdigheter. 

Velkommen til en vandring gjennom steinerskolens 12-årige undervisningsløp!

Teks: CRR