IKT på steinerskolen

Steinerskolens læreplan vektlegger en aldersmessig forankring av faget i praktisk erfaring, i gradvis tilegnelse av grunnleggende ferdigheter som danner fundamentet for selvstendige vurderinger og videre læring.
I småklassene arbeides det derfor målrettet med tekst, formidling, billedbruk, estetikk.
Etter hvert utvides arbeidsmåtene til å omfatte digitale redskaper, for deretter å tilegne oss en analytisk forståelse av den tekniske virkemåten og med å erverve selvstendig vurderingsevne for de sosiale, etiske, menneskelige og fremtidsrelaterte aspektene.
Steinerskolene er ikke imot den digitale utviklingen. Læreplanen legger opp til progresjon og faginnhold som styrker det bevisste og kritiske blikk på teknologi og menneskelige verdier.
(Fra https://www.steinerskole.no/pedagogikk/hva-er-en-steinerskole/)