For foresatte

Samarbeid skole-hjem


Skolen holder kontakt med foresatte/foreldre gjennom opplæringsåret, jf. § 3-7.
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-7
Foreldre/foresatte skal få muntlig eller skriftlig:
a) varsling om eleven sitt fravær
b) varsling dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og
oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller
oppførsel
c) informasjon om eleven og foreldrene sine rettigheter og plikter etter friskoleloven og
forskriften
d) annen viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt taushetsplikt etter
annen lovgiving.


Steinerskolenes foreldreforbund
https://www.foreldrene.no/ finnes mye god informasjon om foreldrearbeid.
Link til Steinerskolenes foreldreforbunds foreldrehåndbok: https://www.foreldrene.no/wpcontent/uploads/2019/08/Ha%CC%8Andbok_oppdatert_20191.pdf


Hjemmebesøk
Alle elever i 2. klasse får besøk hjemme av den nye klasselæreren. Det anbefales at besøkene
legges til sommeren før skolestart.


Foreldresamtaler/konferansetimer
Skolen tilbyr 2 foreldresamtaler pr år. Ut over dette holdes det utviklingssamtaler etter
behov. Det er klasselærer som har ansvaret for at samtalene finner sted.


Årstidsfester og kulturarrangementer
Foreldre og foresatte innbys til ulike årstidsfester og kulturarrangementer, elevforestillinger,
eurytmifremvisninger, konserter med skoleorkester og lignende som holdes ved skolen i
løpet av året. Ansvarlige er klasselærere og faglærere. Her inngår også tilbud gjennom «den
kulturelle skolesekken».


FU og foreldrerepresentanter
Skolen har tilknyttet et selvstendig foreldreutvalg (FU). Hver klasse har en valgt
foreldrerepresentant/klassekontakt samt en vararepresentant. I foreldreutvalget møter 1
foreldrerepresentanter fra hver klasse ca. 1 gang i mnd. Skolens representant i FU er daglig
leder.


Foreldremøter
Det avholdes minimum 2 foreldremøter i den enkelte klasse hvert år. I det første
foreldremøtet i skoleåret skal det informeres om skolen, innholdet i opplæringen,
foreldrenes medvirkning og rutiner som er relevante for foreldrene å kjenne til. Det er
klasselærer i samarbeid med foreldrerepresentanten/klassekontakt i FU som er ansvarlig for
at møtene holdes.


Markeder
Foreldre og foresatte arrangerer julemarked, vårmarked og 17.maifeiringen ved skolen.


Dugnader
FU arrangerer sammen med skolen vår og– høstdugnad og vaskedugnad ved skoleslutt. FU
samarbeider med vaktmester om disse arrangementene.


Torsdagsbrevet
Torsdagsbrevet er skolens meldeblad. Det kommer ut hver torsdag. Skolen opplyser om ulike
møter og arrangementer, annonser og meddelelser. FU- referatene kommer også kommer
hit. Torsdagsbrevet blir delt ut til alle familiene ved skolen via epost. Torsdagsbrevet legges også
ut på vår hjemmeside.