Skolepenger

Satsene gjelder høsthalvåret 2022 (august – desember = 5. mnd.)

Det vil komme nye satser gjeldende fra 1. januar 2023.

1.trinn lokalisert i barnehagen

 pr.månedPr. år (11 mnd)
Fra kl. 7:30 – 12:30 (skoleslutt)
(morgen-SFO 7:30-8:30 er inkludert i skolesats)
Kr. 2313,- (inkl. ett måltid)  Kr 25 443,-

Skolen 2.-10.trinn 

 Pr.månedPr. år (11 mnd)
1. barn: BarnetrinnKr. 2030,-Kr 22 330,-
UngdomstrinnKr. 2680,-Kr 29 480,-
2. barn: på alle trinnKr. 1300,-Kr 14 300,-
3. barn osv.Kr. 670,- (minstesats)Kr 7 370,-

FRITIDSHJEMMET (SFO) 1. trinn

 Pr. månedPr. år (11 mnd)
Halv plass, fra skoleslutt til kl. 15:00Kr 0,-/mnd. + mat 150,-Kr 1 650,-
Hel plass, fra skoleslutt til kl. 16:30Kr 936,-/mnd. + mat 150,-Kr 11 946,-
Morgen SFO (7:30 – 8:30)
(er inkludert i skolepengene)
Kr 0,- / mnd. = Kr 0,-Kr 0,-

FRITIDSHJEMMET (SFO) 2. 4. klasse

Åpningstid fra kl. 7:30 – 8:30 og fra kl. 12:30 – 16:30

 Pr. månedPr. år (11 mnd)
Halv plass, fra skoleslutt til kl. 15:00Kr 1870,-/mnd. + mat 150,-Kr 22 220,-
Hel plass, fra skoleslutt til kl. 16:30Kr 2340,-/mnd. + mat 150,-Kr 27 390,-
Morgen SFO (7:30 – 8:30)Kr 380,- / mnd.Kr 4180,-
SommerukerKr 950,- / uke 

SFO: Søskenmodereasjon: 15 % på mer enn et barn. Fritidshjemmet følger skolens ferie- og fridager.

Satsene revidert i styremøte 15.12.2021.

Vedrørende betaling av skolepenger

Den største inntekten til skolen er statsstøtten som beregnes i forhold til antall elever på skolen. Støtten utgjør en prosentdel av det offentlige skoler får, og vi som friskole har anledning til å kreve inntil 15% av offentlig «sats» som skolepenger.

Steinerskolen i Vestfold ønsker å være en skole for alle uansett privatøkonomi. Derfor har vi gode moderasjonsordninger; primært søskenmoderasjon. Vær oppmerksomme på at vi nå også definerer barn som bor sammen i samme husstand og som faktureres samlet, som «søsken» i forbindelse med rett til redusert sats.

Beklageligvis blir faktura sendt ut til litt ulikt tidspunkt hver måned. Vi beklager dette og jobber med å få det til bedre, slik at dette blir mer forutsigbart for foreldrene. Samtidig anbefales det å opprette fast betalingsoppdrag i banken. Etter oppstart i januar (husk nye satser) så vet man hva som skal betale hver måned. Man får fast KID-nummer, så det kan legges inn i det faste oppdraget. Dersom det velges f.eks. 15. i hver måned for betaling, blir forfall ivaretatt og risikoen for å miste oversikten redusert betraktelig.

Det er viktig for skolens økonomi at innbetalingene kommer jevnlig og at vi unngår purringer. I dag bruker vi mye tid på å administrere purringer. Disse lønnsmidlene burde vi kunne benytte til bedre formål.

Purrerutinene er følgende: Etter 14 dager sendes 1. inkassovarsel med purregebyr kr.70,-. Dersom ikke det betales innen 14 dager etter første inkassovarsel, overleveres kravet til Alektum inkassoselskap. Alle spørsmål om foreldrebetaling, purringer, reduksjoner etc. retter dere til Daglig leder.

Søknad om redusert skolepengesats og/eller redusert sats SFO ved Steinerskolen i Vestfold på grunnlag av inntekt

Informasjon om ordningen 

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt som er lavere enn fastsatt inntektsgrense betaler, etter innvilget søknad redusert sats per måned i skolepenger og/eller SFO betaling per elev.

Inntektsgrenser og satser reviderers årlig 1.januar.

Det er samlet inntekt i samme husstand som gjelder for vurderingen. For samboere med privat økonomi er det samboerparets samlede brutto inntekt som gjelder. Dersom samboere ikke har felles elev på skolen er det likevel husstandens samlede inntekt som skal vurderes. Dersom foreldre er skilt og skal betale halvparten av skolepengene hver for seg, vurderes ikke den samlede inntekten, men inntekten i den respektive husstand.

Søskenmoderasjon innvilges uten søknad etter følgende regler: søskenmoderasjon gjelder ikke kun søsken, men alle elever/barn som bor helt eller delvis sammen i samme husstand. Eventuell søskenmoderasjon vil kun gjelde der foreldrebetaling faktureres samlet på en faktura og for den andel av elevene som oppholder seg i felles husstand.

SFO 

En plass for ett barn i SFO skal ikke koste mer enn 6% av hustandens samlede brutto inntekt. Husstander med brutto inntekt under fastsatt inntektsgrense kan på grunnlag av søknad få innvilget redusert sats dersom ordinær sats for barnet er høyere enn 6% av husstandens brutto årsinntekt.

Matpenger kommer i tillegg og er ikke del av reduksjonsordningen.

Fra høsten 2022 er det innført 12 timer gratis SFO for elevene i 1.trinn. Det betyr at satsene justeres tilsvarende. Matpenger er ikke del av gratisordningen.

Barn i 1.trinn ved Steinerskolen i Vestfold får sin undervisning i Steinerbarnehagen på Nøtterøy. Skoletid er definert som kl.08:30-12:30 fire dager i uken og kl.08:30-13:30 en dag i uken.  Opphold utover denne tiden er for barna i 1.trinn definert som SFO.

Opphold i tidsrommet 07:30-08:30 (skolestart) er tilgjengelig for alle barn i 1.trinn, og det er ikke nødvendig å søke om SFO for dette.

Tilskudd til gratis SFO og redusert foreldrebetaling i SFO ved frittstående grunnskoler (udir.no)

Ny tilskuddsordning – 12 timer gratis SFO på 1. trinn for frittstående grunnskoler som driver egen SFO (3).pdf

Skolen  

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt som er lavere enn aktuell 6G https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden  betaler etter innvilget søknad, redusert sats for skolepenger i henhold til vedlagte tabell. Det er samlet inntekt i samme husstand som gjelder for vurderingen. For samboere med privat økonomi er det samboerparets samlede brutto inntekt som gjelder. Dersom samboere ikke har felles elev på skolen er det likevel husstandens samlede inntekt som skal vurderes. Dersom foreldre er skilt og skal betale halvparten av skolepengene hver for seg, vurderes ikke den samlede inntekten, men inntekten i den respektive husstand. Søskenmoderasjon innvilges uten søknad etter følgende regler: søskenmoderasjon gjelder ikke kun søsken, men alle elever som bor helt eller delvis sammen i samme husstand. Eventuell søskenmoderasjon vil kun gjelde der skolepengene faktureres samlet på en faktura og for den andel elevene oppholder seg i felles husstand.  Søskenmoderasjon gjelder også søsken ved Slottsfjellet videregående Steinerskole. Satser for søskenmoderasjon revideres årlig sammen med revisjon av skolesatsene.

G=folketrygdens grunnbeløpBeløpsintervall i henhold til G 1.5.20221 barn/mnd1 barn/år2 barn/år
0 – 1GKr. 0 – 111 477Kr. 546Kr. 6 000Kr. 12 000 (2 x 6000)
1G – 2GKr. 111 478 – 222 954Kr. 546Kr. 6 000Kr. 12 000
2G – 3GKr. 222 955 – 334 431Kr. 636Kr. 7 000Kr. 14 000 (2 x 7000)
3G – 4GKr. 334 432 – 445 908Kr. 636Kr. 7 000Kr. 14 000
4G – 5GKr. 445 909 – 557 385Kr. 728Kr. 8 000Kr. 15 370 (8000 + 7370)
5G – 6GKr. 557 386 – 668 862Kr. 728Kr. 8 000Kr. 15 370

Søknadsfrist  

Søknader behandles løpende. Søknader levert innen den 25. blir behandlet slik at eventuelt vedtak om redusert sats er gjeldende fra påfølgende måned.  

Krav til søknad  

Søknadskjema fylles ut og sendes til skolen ved daglig leder. Til søknaden må det legges ved ligningsattester/skattemeldinger som viser inntekt for deg og ektefelle/samboer. Søknader uten slike vedlegg blir ikke behandlet. 

Søknaden må lastes ned til lokal maskin. Skriv ut, fyll ut og signer, send som vedlegg på epost eller brevpost til Daglig leder.