Praktisk info

Her finner du informasjon for foresatte, ulike skjemaer med mer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Praktisk info

Her finner du informasjon for foresatte, ulike skjemaer med mer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Korona

Kjære foreldre og foresatte på Steinerskolen i Vestfold

Som dere sikkert har fått med dere, så har myndighetene bestemt at alle skoler skal åpne i løpet av neste uke. Vi kommer til å bruke mandagen til å gjøre de siste forberedelsene, og så ønsker vi elevene velkomne tirsdag 12.mai. (obs kl.08:30 for 2.-7.kl. og 09:00 for 8.-10.kl.)

Vi har allerede hatt åpent for 1.-4.kl. + SFO siden 27.april, men nå følger altså 5.-10.kl. etter.

Det er veldig gledelig at elevene kan komme på skolen. Vi merket nå at hjemmeskole begynte å slite på mange, selv om vi også har hatt gode erfaringer med dette.

Ved skoleåpningen forholder vi oss til smittevernveilederne for barne- og ungdomsskolene. Detaljene kan dere lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  • Syke barn og voksne skal ikke være i skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

 

Hvem skal ikke være på skolen

Barn og voksne med luftveissymptomer (også lette) skal ikke komme på skolen og bli hjemme inntil en dag med symptomfrihet. Etter to dager med symptomer kan barn/voksen gjerne testes for covid19, men selv om testen viser at barnet/den voksne ikke har covid19, så skal vedkommende fortsatt være hjemme inntil en deg med symptomfrihet.

 

Vask hender

Noe av det viktigste vi gjør er å vaske hender. Sørg for at barna og ungdommene har vasket hendene før de kommer på skolen, og når de kommer hjem. I løpet av skoledagen skal vi vaske hendene før og etter hver aktivitet.

 

Inndeling i mindre grupper og god avstand

For å redusere kontakt mellom personer har vi delt klassene i smågrupper (kohorter) og med faste rom, i tillegg til at vi skal holde god avstand (ca 1m). Alle klasser er delt i to unntagen 5. og 8.kl. som er små nok til å kunne være samlet. For å få rom til alle grupper har vi benyttet alle klasserom og en rekke fagrom, slik at de færreste klassene har beholdt «sitt» klasserom.

Gruppene i en klasse kan møtes utendørs og være på turer sammen, men de kan ikke være sammen med andre klasser, hverken ute eller innendørs. Vi organiserer det slik at inngang/utgang av bygg og toaletter i størst mulig grad er fordelt mellom klassene. Det vil ikke være anledning for elevene å oppholde seg i korridorene i Blåtind, men de må ut på «sine» utearealer i friminutt.

Det er også viktig at elevene ikke stimler sammen utenfor skolen før og etter skolestart, men at de er flinke til å opprettholde minst 1 meters avstand i alle situasjoner.

 

Endrede renholdsrutiner

Skolens renholdspersonale har nye rutiner for renhold hvor kontaktflater desinfiseres daglig i tillegg til ordinær vask, og vi har god hjelp av et hjelpsomt foreldrepar som har kommet hver dag og desinfisert kontaktflater i løpet av dagen.

 

Endret tid for skolestart og skoleslutt

For å få dette til vil skoledagen for klassene 5.-10.kl. være kortere enn normalt og med ulike tider for oppstart og slutt. Timeplanene er ikke utarbeidet i detaljer, men rammen er slik:

1.4.kl. og SFO fortsetter slik det har vært siden åpning 27.april.

5.-7.kl. begynner kl.08:30 og slutter kl.12:00 med ½ times pause

8.-10.kl. begynner kl.09:00 og slutter kl.13:00 med ½ times pause

 

Skolevei

Det er store utfordringer for kollektivtransporten, og dersom alle barn og ungdom som tok buss tidligere ønsker å gjøre det nå, så vil det ikke fungere da bussene har betraktelig redusert kapasitet.

Vi ber derfor alle som kan om å få elevene på skolen på annet vis, og at elevene går eller sykler der det er mulig.

Vi er oppmerksomme på at endret skoletid og begrenset transporttilbud kan medføre vansker for enkelte av dere. Ikke nøl med å ta kontakt, slik at vi sammen kan finne måter å håndtere det på.

Med ønske om et godt samarbeid og en god skolestart

 

Nøtterøy 08.05.2020


Vennlig hilsen
Anders Berg Daglig leder

 

Eldre innlegg:

Kjære foreldre og foresatte ved Steinerskolen i Vestfold

Skolen og SFO åpner for 1.-4.kl. på mandag. Lærere og assistenter har jobbet denne uken med å klargjøre for dette, og vi har nå en god og trygg organisering for oppstart skole + SFO. Alle foreldre i 1.-4.kl. får eget skriv om organiseringen.

Dersom ditt barn av ulike grunner ikke kan møte på skole og/eller SFO, så er det viktig at vi får beskjed om dette snarest mulig. Er det pga smittevernhensyn, ber vi om at dere får vurdert dette individuelt av lege og at dere deler denne vurderingen med oss.

Her er link til smittevernveileder for skolene.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Skolen legger til rette for elever i de øvrige klassene som har et behov for tilrettelegging/eventuelt oppmøte på skolen. Vi har tatt imot enkeltelever som har trengt det under skolestengingen og kommer til å fortsette med dette for enkeltelever i andre klasser enn 1.-4.kl. Ta kontakt med klasselærer dersom dere har spørsmål/innspill/ønsker i forhold til dette for deres barn.

Ta kontakt med skolen dersom dere har samfunnskritisk oppgave og trenger hjelp til «barnepass».

Mellomtrinnet begynner nå å få etablert Teams som mulig kommunikasjonskanal skole/hjem.

Dette vil gi mulighet for mer oversiktlig kommunikasjon og ivaretaking av skoleoppgaver.

Ungdomstrinnet har en velfungerende bruk av Teams som digital læringsplattform.

Myndighetene har varslet at skolene skal åpnes i sin helhet før sommerferien. Når dette skjer vet vi ikke, men i veileder for smittevern for skolene fra Udir er også smittevern for mellom- og ungdomstrinn laget.

Jeg anbefaler alle som vil holde seg oppdatert om å sjekke følgende nettsteder jevnlig. Det er disse retningslinjene skolen følger.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål eller kommentarer.

Nøtterøy 23.04.2020

Mvh. Anders Berg, Daglig leder

Kjære foreldre og foresatte ved Steinerskolen i Vestfold

Barnehager åpner 20.april og skole for 1.-4.klasse + SFO åpner 27.april.

Myndighetene har lovet en veileder for hvordan skolen skal organiseres for å ivareta smittevern. De siste signalene vi har fått er at denne skal komme i løpet av mandag 20.april.

Veileder for åpning av barnehagene er allerede kommet, og vi regner med at skolene skal ivareta mye av det samme.

Se link til veileder for barnehagene:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Tre grunnpilarer

Det er tre grunnpilar for å bremse smittespredning i barnehagene ved åpning (og vi regner med at det samme vil gjelde i skolen):

  1. Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Er det trygt?

Skolen forholder seg til uttalelsene fra Folkehelseinstituttet når det gjelder vurderinger knyttet til åpning av skolen og SFO. 

På sine sider skriver de:

Barn og unge virker ikke å ha en vesentlig rolle i smittespredning i befolkningen. I tillegg har de så langt vist å ha lavere risiko for alvorlig sykdom med koronavirus enn for andre luftveissykdommer som for eksempel influensa og RS-virus, sier barnelege Margrethe Greve-Isdahl, som har ledet arbeidet med veilederen.

Link til FHI siden med utfyllende informasjon om FHI sin vurdering:

https://www.fhi.no/nyheter/2020/veileder-om-smittevern-i-barnehager-under-koronavirusutbruddet/ 

..og:

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. 

Se: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/er-det-noen-barn-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle-hensyn-til/barn/ 

Tilbud til barn med foresatte i kritisk samfunnsfunksjon

Dette tilbudet fortsetter som før, men utvides i forbindelse med åpning av barnehagene til også å gjelde de som jobber i barnehager. Når skolen åpner vil også oppgave i skolen (1.-4.klasse) bli ansett som kritisk samfunnsfunksjon.

Dette vil i særlig grad gjelde foresatte til barn under 12 år i 5. og 6.klasse.

Retningslinjene for rett til barnepass er nå: barna skal være under 12 år og det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis tilbud om plass.

Liste over samfunnskritiske oppgaver:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

Foresatte som har behov for barnepass må kontakte leder på SFO Maja Hallanger   maja.hallanger@steinerskolen.no 

Påmelding til SFO etter skolestart 27.april og betaling av SFO

Det er vedtatt at man ikke skal betale for SFO plass for tidsrommet 13.mars-26.april. Ved skolestart 27.april starter SFO opp på nytt.

Dersom noen ønsker endringer i SFO tilbudet for sitt/sine barn, ber vi dem om å kontakte SFO ved leder Maja Hallanger maja.hallanger@steinerskolen.no så snart som mulig.

Nøtterøy 17.04.2020

Anders Berg, Daglig leder

 

 

Kjære foreldre og foresatte ved Steinerskolen i Vestfold

Myndighetene har besluttet at skolen fortsatt er stengt etter påske, men at den åpner for

1.-4.trinn + SFO mandag 27.april.

Skolen sørger for nødvendige tilpasninger slik at gjenåpningen kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Vi er lovet en veileder og et kompetanseopplegg om smitteverntiltak og håndtering av risikogrupper. Dette materialet skal vi få i god tid før delvis gjenåpning fra 27. april 2020, slik at vi har tid til å gjøre nødvendige forberedelser. Så snart denne foreligger vil vi informere om hvordan skolen kommer til å organisere skoledagen og SFO for barna.

Vi vet ikke når skolen kan åpne for de øvrige trinnene, men vi skal få beskjed om dette i god nok tid til at vi kan forberede dette på en forsvarlig måte. Myndighetene har som mål at alle elever skal komme tilbake til skolen før sommerferien.

Ved åpning av SFO 27.april skal foreldrebetaling for disse barna gjenopptas som før. Foreldrene som får tilbud om plass, skal derfor betale det samme som de gjorde før stengingen.

Regjeringen har i tillegg varslet 8.april at foreldre til barn som allerede har et tilbud i SFO skal betale for dette fra 14.april. Det er ikke kommet retningslinjer for hvordan dette vil bli praktisert i Færder kommune. Vi regner med å legge oss på samme praksis som kommunal SFO og vil gi informasjon om dette så snart vi vet hva den vil bli.

Nøtterøy 13.04.2020

Anders Berg, Daglig leder

 

Kjære foreldre og foresatte ved Steinerskolen i Vestfold

Se følgende epost fra utdanningsdirektoratet 24.mars om videreføring av skolestenging frem til og med 13.april.

Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.
Skolene må fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

Mer informasjon finner du på www.udir.no/korona
Disse sidene oppdateres fortløpende med ny informasjon. Vi anbefaler alle å følge med jevnlig for å få med alle endringer.

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet  

 

Betaling for SFO

I henhold til informasjon fra Kunnskapsdepartementet 23.03. skal foreldre med barn som benytter SFO-tilbudet hos oss få refundert foreldrebetalingen for perioden det er stengt, og staten vil kompensere skolene for bortfallet av disse inntektene. Stengningen gjelder foreløpig i perioden 12. mars til 26. mars. Den 24.mars fikk skolen beskjed fra undervisningsdirektoratet at skole og SFO fortsatt skal være stengt til og med 13.april (dvs. til og med påskeferien). Vi regner med at samme ordning for foreldrebetaling vil gjelde i denne perioden også.

Skolen kommer til å kreditere utgifter til SFO for perioden 12.mars-13.april i faktura for april 2020, så fremt vi ikke får annen beskjed fra myndighetene.

Fritaket fra foreldrebetaling gjelder også foreldrebetaling for barn som av ulike grunner mottar et tilbud i denne perioden, eksempelvis grunnet at foreldrene har nøkkelstillinger.

 

Skolepenger

Skolen er pliktig å fortsette undervisningen på den måten og gjennom de kanaler som er hensiktsmessige. Ungdomstrinnet har utstrakt bruk av Teams som digital læringsplatform.

Som tidligere beskrevet av meg, så er det en utfordring å ivareta undervisningen/skolearbeidet slik vi ønsker det på steinerskolen for de yngste barna via digitale kanaler. Derfor vil skolens bidrag for disse vektlegge kontakt med hjemmet og veiledning av hva dere kan gjøre med barna deres.

Undervisning og oppfølging av barn med rett til spesialundervisning får også sin oppfølging så langt det lar seg gjøre innenfor rådende rammer.

Skolepenger blir fakturert som normalt.

Har dere spørsmål eller kommentarer kan dere kontakte meg på epost anders.berg@steinerskolen.no eller mobiltelefon 90113537

Nøtterøy 25.03.2020

Anders Berg, Daglig leder

 

Psykisk helseteam for barn og ungdom er tilgjengelig på telefon: 908 37 593. Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid.