Ordensreglement

Revidert av skolestyret 25.09.2023

Ungdomstrinnet har egne tillegg til ordensreglementet. Alle elever som har undervisning i bygget «Blåtind» må også følge «husreglene i Blåtind». Konflikter søkes løst på lavest mulig nivå. Ved alvorlige brudd på ordensreglene, for eksempel ved mistanke om mobbing, skal ledelsen involveres. Ved straffbare handlinger vil politiet bli kontaktet. Rutinebeskrivelser finnes i skolens HMS-håndbok.

§ 1 Formål

Elever, foresatte og medarbeidere har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som i størst mulig grad tar vare på den enkeltes helse, trivsel og læring. Ordensreglene er hjemlet i Privatskolelova §3-9.

§ 2 Virkeområde

Dette ordensreglementet gjelder for alle elever ved stiftelsen Steinerskolen i Vestfold.

Reglene gjelder i skoletiden, på skolen og på arrangementer eller turer i regi av skolen, samt på skoleveien. Skoletid er det tidsrommet elevene er pliktige til å være på skolen.

§ 3 Som elev har du rett til:

▪ å bli møtt med vennlighet og respekt

▪ å føle deg trygg på skolen

▪ å ikke bli ertet, utestengt, mobbet, eller utsatt for annen krenkende adferd

▪ å få informasjon, hjelp og veiledning i faglige og personlige spørsmål

▪ å få arbeidsro

▪ å få ha sakene dine i fred

▪ å få uttale deg før sanksjoner blir pålagt

§ 4 Som elev har du plikt til:

▪ å møte i rett tid til undervisningen og til avtaler eller arrangementer i skoletiden

▪ å vise hensyn og respekt – i ord og handling – overfor medelever og alle medarbeidere ved skolen

▪ å rette deg etter tilsnakk fra skolens medarbeidere

▪ å vise respekt for skolens og medelevers eiendom og materiell

▪ å holde orden på egen arbeidsplass og fellesområder

▪ å vise respekt for undervisningen og bidra til arbeidsro i timene (unngå snakking, vandring inne i og ut av klasserommet, ikke-faglige aktiviteter, m.m.)

▪ å ta hensyn til andre ved lek og aktiviteter (f.eks. er lekeslåssing, løping og skriking er ikke tillatt inne)

▪ å oppholde deg innenfor skolens område i hele skoletiden dersom ikke annet er avtalt

▪ å oppholde deg ute i friminuttene dersom ikke annet er avtalt

▪ å utføre pålagte oppgaver i tide (f.eks. hjemmelekser, prosjektarbeid, hovedfagsbøker, etc)

▪ å ha med deg alt skolemateriell/utstyr som er nødvendig for undervisningen (f.eks. bøker, gymtøy, kalkulator, passer, penal, etc.)

▪ å oppgi grunn ved fravær (se fraværsregler)

§ 5 Andre regler

Det er ikke tillat å bruke mobil og annet elektronisk utstyr på skolens område, mellom klokken 08.00-16.00. Det kan gjøres unntak, hvis læreren tillater bruk som en del av undervisningen. Mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr skal samles inn av lærer. Elever på ungdomstrinnet har tillatelse til å benytte mobiltelefon i Blåtind inntil kl.08.30.

▪ Det er ikke tillat å ta bilde-, film eller lydopptak uten skolens samtykke.

▪ Det er ikke tillat å bruke eller ha med noen form for energidrikk, snus, tobakk eller rusmidler (inkl. alkoholfri øl og e-sigaretter).

▪ Det anbefales at elever på 1.-4.trinn ikke bruker sykkel, sparkesykkel, rullebrett e.l. til skolen uten i følge med voksne.

▪ Snøballkasting er bare tillatt på anvist sted.

▪ Godteri, brus, tyggis og lignende er ikke tillatt i skoletiden dersom ikke annet er avtalt

▪ Yttertøy skal ikke brukes inne.

§ 6 Sanksjoner: mulige konsekvenser og fremgangsmåte ved brudd på ordensreglene

▪ Muntlig eller skriftlig advarsel

▪ Gjentagende muntlig advarsel skal anmerkes/loggføres.

▪ Muntlig beskjed til foresatte loggføres; klasselærer orienteres.

▪ Alvorlige regelbrudd loggføres på avviksskjema; foresatte og ledelsen involveres; arkiveres i elevmappen.

▪ Ved 3. gangs muntlige advarsel til elev om samme situasjon på kort tid gis det skriftlig melding til foresatte. Klasselærer, og eventuelt også ledelsen, involveres; loggføres.

▪ Ved 2. skriftlige melding til foresatte innkaller ledelsen foresatte til møte; møtet loggføres. Skriftlig referat i elevmappen.

▪ Eleven har erstatningsansvar for skader påført skolens bygg eller materiell; skolen kan fremsette økonomisk krav til foresatte.

▪ Eleven må møte på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer, ledelsen og/eller for utføring av pålagte oppgaver. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler.

▪ Bruk av mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr som ikke er en del av undervisningen vil bli beslaglagt og levert på kontoret for avhenting etter skoledagens slutt.

▪ Beslagleggelse av ulovlige gjenstander.

▪ Anmeldelse av straffbare forhold.

▪ Midlertidig klassebytte.

▪ Bortvisning etter andre virkemidler er forsøkt:

For 1. – 7. klasse gjelder: Inntil 2 klokketimer etter lærers avgjørelse i undervisning lærer har ansvar for. Resten av dagen etter daglig leders avgjørelser.

For 8. – 10. klasse gjelder: Inntil 2 klokketimer etter lærers avgjørelse i undervisning lærer har ansvar for. Resten av dagen etter daglig leders avgjørelser. Inntil 3 dager etter daglig leders avgjørelse. Hjemsendelse ved skoleturer.

Før bortvisning skal elev få anledning til å forklare seg og foreldrene skal varsles.

Bortvisning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og det er klagerett på vedtaket i henhold til §28 i forvaltningsloven.

§ 7 Vurdering i orden og oppførsel
For vurdering i orden og oppførsel vises til forskrift til Privatskolelova § 3-5 samt egne tillegg til ordensreglene for henholdsvis ungdomstrinnet og videregående. God orden er blant annet å møte presist til undervisningen, ha med og holde orden i nødvendig skolemateriell/utstyr og levere arbeid i tide. Se § 3-5. God oppførsel er blant annet å bidra til arbeidsro i timen, vise respekt for medelever og voksne i ord og handling, og ta vare på materiell og bygninger. Se § 3-5.