Inntaksreglement

Inntaksreglement, Gr.sk. & VGS

 

INNTAKSREGLEMENT FOR STEINERSKOLEN I VESTFOLD, GRUNNSKOLEN

Reglementet er gitt med hjemmel i Lov om frittståandeskolar (friskolelova)§ 3-1, rundskriv Udir-5-2010 og er vedtatt av Steinerskolen i Vestfold sitt styre 11.juni 2014.

§ 1 Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle. Skolestyret avgjør i forkant av søknadsfristen hvor mange elever som skal tas opp hvert skoleår innenfor elevantallet skolen er godkjent for. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. Opplæringslova § 3-1 første ledd. Elevens foresatte må benytte skolens søknadsskjema for søknaden.

§ 2 Prioriteringsrekkefølge ved oversøkning:

Inntak til 1.klasse:
1. Barn fra Steinerbarnehagen (St.baha) på Nøtterøy.
2. Barn med søsken på Steinerskolen i Vestfold og eller St.baha på Nøtterøy.
3. Barn av ansatte i St.baha på Nøtterøy og Steinerskolen i Vestfold.
4. Barn fra andre steinerbarnehager.
5. Øvrige får plass etter dato for søknaden.
Inntak til grunnskolen for øvrig 2. – 10 klasse:
1. Barn som har vært innskrevet ved skolen inneværende skoleår
2. Barn av ansatte eller styremedlemmer i St.baha på Nøtterøy og Steinerskolen i Vestfold
3. Barn med søsken på Steinerskolen i Vestfold.
4. Overflytting fra annen Steinerskole.
5. Øvrige får plass etter søkerdato.

Det vil måtte foretas trekning mellom barn som ellers stiller likt om det ikke er nok plasser igjen. Melding om inntak sendes til hjemkommunen til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

§ 3 Skolen har ulike gruppestørrelser opp til 30 elever per klasse. Gruppestørrelsene per klassetrinn vedtas av styret én gang i året og formidles til potensielle søkere innen søknadsfristen.

§ 4 Det er søknadsfrist 1.desember med supplerende inntak frem til 1.mars for neste skoleårs 1.klasse (d.v.s. 6 åringer i barnehagen).
I klassene 2.-7.kl. er det inntak tre ganger i året med søknadsfrist1.mars, 1.mai og 1.desember. Inntak gjelder for skolestart august.

I klassene 8. og 9.kl. er det løpende inntak og løpende skolestart.

Inntak gjelder for skolestart henholdsvis august (1.-7.kl.) og løpende (8.-10.kl.). For den gruppen søkere som har prioritering ved overføring fra annen Steinerskoleog for søkere som var elever i inneværende skoleår (jmf.Prioriteringsrekkefølge i §2)har skolen løpende inntak og løpende skolestart. Denne gruppen søkere har også suppleringsinntak i løpet av det første skoleåret dersom en tidligere full klasse får ledig kapasitet.

§ 5 Skolens ledelse har ansvar for å oppnevne en inntakskomite.
Bekreftelse på at eleven tar imot den tilbudte plassen, må være skolen i hende senest 1 uke etter dato på skolens svarbrev.

§ 6 Ved avgjørelse etter dette inntaksreglementet gjelder reglene i Forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jfr. Forvaltningslovens § 2. Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold. For øvrig vises det til § 3-1 i Lov om frittståandeskolar (friskolelova).

Revidert i styremøte 09.10.2018 

 

Inntaksreglement for Slottsfjellet videregående steinerskole

Reglementet er gitt med hjemmel i Friskoleloven § 3-1, forskrift til friskoleloven §11-1 til 11-13 og er vedtatt av Steinerskolen i Vestfold sitt styre 13.12.2017.

§ 1          Skolen har hele landet som inntaksområde. Skolen er godkjent for 30 elever per klassetrinn. Skolen er åpen for med rett til videregående opplæring jf. friskoleloven § 3-1 jf. opplæringsloven § 3-1 første ledd, og til kapitel 11 i forskrift til friskoleloven

§ 2           Prioriteringsrekkefølge ved oversøkning:

  1. Ungdom med rett til videregående opplæring etter friskoleloven § 3-1, første og andre ledd.
  2. Kontinuitet for elever som har gått på Steinerskolen i Vestfold ved inntak til VG1. 
  3. Skolens egne elever ved inntak til VG» og VG3 inkludert elever som kommer tilbake etter å ha gått på skole i utlandet. Dette gjelder ikke elever som har hatt stort udokumentert fravær som har medført bortfall av statstilskudd.
  4. Barn av ansatte eller styremedlemmer i St.baha på Nøtterøy og Steinerskolen i Vestfold
  5. Barn med søsken på Steinerskolen i Vestfold.
  6. Søknadsdato for søknader som mottas etter hovedsøknadsfristen 1.mars

Det vil måtte foretas trekning mellom søkere som ellers stiller likt om det ikke er nok plasser igjen. Melding om inntak til sendes til hjemfylket til eleven, jfr. Friskoleloven § 3-1 fjerde ledd. 

§ 3           Det er reservert 3 plasser i VG3 for utvekslingselever som begynte på skolen i VG1.

§ 4           Hovedsøknadsfrist er 1. mars. For søkere med ungdomsrett har skolen løpende inntak i perioden 1.mars-1.oktober, så lenge det er kapasitet innenfor skolens godkjenning. Det kan søkes direkte til skolen på eget søknadskjema eller via www.vigo.no.

§ 5           Etter utløpet av søknadsfristen skal inntakskomiteen for videregående trinn gjennomgå de innkomne søknader. Daglig leder meddeler endelig inntak. Meddelelse om inntak skal finne sted innen 10 uker etter søknadsfristens utløp. Senere inntak skjer fortløpende etter fristen. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Daglig leder kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak. 

§ 6           Ved avgjørelse etter dette inntaksreglementet gjelder reglene i Forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jfr. Forvaltningslovens § 2. Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold. Det er 3 ukers klagefrist. Klagen sendes først til skolen. 

Finn frem til oss

Hva skjer på skolen?

Mo Tu We Th Fr Sa Su
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31