Inntaksreglement

Inntaksreglement

 

Inntaksreglement for Steinerskolen i Vestfold, grunnskolen

 

Reglementet er gitt med hjemmel i Lov om frittståande skolar (friskolelova)§ 3-1, rundskriv Udir-5-2010 og er vedtatt av Steinerskolen i Vestfold sitt styre 11.juni 2014.

§ 1 Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle. Skolestyret avgjør i forkant av søknadsfristen hvor mange elever som skal tas opp hvert skoleår innenfor elevantallet skolen er godkjent for. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. Opplæringslova § 3-1 første ledd. Elevens foresatte må benytte skolens søknadsskjema for søknaden.

§ 2 Prioriteringsrekkefølge ved oversøkning:

Inntak til 1.klasse:
1. Barn fra Steinerbarnehagen (St.baha) på Nøtterøy.
2. Barn med søsken på Steinerskolen i Vestfold og eller St.baha på Nøtterøy.
3. Barn av ansatte i St.baha på Nøtterøy og Steinerskolen i Vestfold.
4. Barn fra andre steinerbarnehager.
5. Øvrige får plass etter dato for søknaden.
Inntak til grunnskolen for øvrig 2. – 10 klasse:
1. Barn som har vært innskrevet ved skolen inneværende skoleår
2. Barn av ansatte eller styremedlemmer i St.baha på Nøtterøy og Steinerskolen i Vestfold
3. Barn med søsken på Steinerskolen i Vestfold.
4. Overflytting fra annen Steinerskole.
5. Øvrige får plass etter søkerdato.

Det vil måtte foretas trekning mellom barn som ellers stiller likt om det ikke er nok plasser igjen. Melding om inntak sendes til hjemkommunen til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

§ 3 Skolen har ulike gruppestørrelser opp til 30 elever per klasse. Gruppestørrelsene per klassetrinn vedtas av styret én gang i året og formidles til potensielle søkere innen søknadsfristen.

§ 4 Det er søknadsfrist 1.desember med supplerende inntak frem til 1.mars for neste skoleårs 1.klasse (d.v.s. 6 åringer i barnehagen).
I klassene 2.-7.kl. er det inntak tre ganger i året med søknadsfrist

1.mars, 1.mai og 1.desember. Inntak gjelder for skolestart august.

I klassene 8. og 9.kl. er det løpende inntak og løpende skolestart.

Inntak gjelder for skolestart henholdsvis august og januar. For den gruppen søkere som har prioritering ved overføring fra annen Steinerskole (jmf. Prioriteringsrekkefølge i § 2) har skolen løpende inntak og løpende skolestart. Denne gruppen søkere har også suppleringsinntak i løpet av det første skoleåret dersom en tidligere full klasse får ledig kapasitet.

§ 5 Skolens ledelse har ansvar for å oppnevne en inntakskomite.
Bekreftelse på at eleven tar imot den tilbudte plassen, må være skolen i hende senest 1 uke etter dato på skolens svarbrev.

§ 6 Ved avgjørelse etter dette inntaksreglementet gjelder reglene i Forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jfr. Forvaltningslovens § 2. Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold. For øvrig vises det til § 3-1 i Lov om frittståande skolar (friskolelova).

Vedtatt i styremøte 07.06.17

 

Inntaksreglement for Steinerskolen i Vestfold, Videregående trinn

Reglementet er gitt med hjemmel i Friskoleloven § 3-1, rundskriv Udir-5-2010 og er vedtatt av Steinerskolen i Vestfold sitt styre 28.10.15.

§ 1 Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle. Skolestyret avgjør i forkant av søknadsfristen hvor mange elever som skal tas opp hvert skoleår innenfor elevantallet skolen er godkjent for. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. Opplæringslova § 3-1 første ledd.

§ 2 Prioriteringsrekkefølge ved oversøkning:

1. Ungdom med rett til videregående opplæring etter privatskoleloven § 3-1, første og andre ledd.

2. Kontinuitet for elever som har gått på Steinerskolen i Vestfold ved inntak til 1 Vg.

3. Skolens egne elever ved inntak til 2 Vg og 3 Vg inkludert elever som kommer tilbake etter å ha gått på skole i utlandet. Dette gjelder ikke elever som har hatt stort udokumentert fravær som har medført bortfall av statstilskudd.

4. Barn av ansatte eller styremedlemmer i St.baha på Nøtterøy og Steinerskolen i Vestfold

5. Barn med søsken på Steinerskolen i Vestfold.

Det vil måtte foretas trekning mellom søkere som ellers stiller likt om det ikke er nok plasser igjen. Melding om inntak til sendes til hjemfylket til eleven, jfr. Friskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

§ 3 Søknadsfrist er 1. mars til www.vigo.no, men skolen har løpende inntak for elever med ungdomsrett så lenge det er kapasitet. Søknad sendes via Vigo ved frist 1.mars, ellers direkte til skolen på eget søknadskjema.

§ 4 Etter utløpet av søknadsfristen skal inntakskomiteen for videregående trinn gjennomgå de innkomne søknader. Daglig leder meddeler endelig inntak. Meddelelse om inntak skal finne sted innen 10 uker etter søknadsfristens utløp, jfr § 3. Senere inntak skjer fortløpende etter fristen. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Daglig leder kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak.

§ 5 Ved avgjørelse etter dette inntaksreglementet gjelder reglene i Forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jfr. Forvaltningslovens § 2. Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold. For øvrig vises til § 3-1 i Friskoleloven.

  Vedtatt i styremøtet 28.10.15

 

Finn frem til oss

Hva skjer på skolen?

Mo Tu We Th Fr Sa Su
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031