Organisasjon

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN STEINERSKOLEN I VESTFOLD 

VEDTATT i styremøte 14.februar.2018   

§1. Navn 

Stiftelsens navn er Stiftelsen Steinerskolen i Vestfold. 
 

§2. Formål 

Stiftelsen er en selveiende og selvforvaltende alminnelig stiftelse, hvis formål det er å eie og drive skole godkjent etter Friskolelova av den 4. juli 2003 nr.84, eventuelt i henhold til lov som endrer eller erstatter denne basert på Rudolf Steiners pedagogiske impuls, samt delta i virksomhet som er forbundet med dette, herunder eie og drive skolebygninger. 
 

§3. Grunnkapital 

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 100 000,- kroner hundretusen 0/00. 
 

§4. Tilhørighet 

Stiftelsen har sin tilhørighet i Færder Kommune og skal ha sitt kontor og administrasjon i kommunen. 
 

§5 Styrets ansvar og myndighet 

Styret er stiftelsens øverste organ. 

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas overfor grunnskole jfr. Vedtektenes §2. 
 

§6 Tegning og prokura 

Stiftelsen tegnes av styrets leder i felleskap med ett styremedlem. Styret kan gi fullmakt som fastsatt i stiftelsesloven § 38. 
 

§7 Styrets sammensetning 

Stiftelsen har et styre på 5 personer med 2 varamenn. Styret velges for to år av gangen. 

Tre av styrets medlemmer og ett varamedlem velges av lærerkollegiet og to av Styrets medlemmer og ett varamedlem velges av Foreldreutvalget (FU). Valg avholdes årlig. Ved hvert valg er minst én representant av Lærerkollegiet og én av Foreldreutvalget (FU) ikke på valg, slik at minst ett av styremedlemmene fra hvert av valgorganene blir sittende ved hvert valg. 

Styret konstituerer seg selv. 
 

§8 Vedtaksførhet 

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. 

Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles. 
 

§9 Flertallskrav 

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 

Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for. 

Styreleder er i alminnelighet også møteleder. 
 

§10 Vedtektsendring 

Stiftelsen formål etter vedtektenes § 2 kan ikke endres. 

Andre forandring av vedtekter enn nevnt i første avsnitt kan skje ved beslutning i to påfølgende styremøter. Innkallelse til det første møtet med skriftlig forslag til endringer må sendes ut senest10 dager før møtet. I dette møtet utarbeider styret redegjørelse for de forslagene som fremmes. Mellom første og andre styremøte skal forslaget til endring med redegjørelse sendes alle ansatte i minst 50 % stilling og foreldre til barn ved skolen for høring og med en frist på minimum 3 uker til å avgi høringsuttalelse. 

For at endringsforslaget skal være godkjent, kreves at 4 av styrets 5 medlemmer gir endringene sin tilslutning etter at frist for høringsuttalelse er utløpt. 
 

§11 Nedleggelse 

Dersom stiftelsens formål ikke lenger lar seg realisere skal styret fatte vedtak om nedleggelse og søke godkjennelse av vedtaket hos Stiftelsestilsynet jfr. Stiftelseslovens § 52.