Steinerskolen utdanner barn og unge til hele og frie individer

METODE
Steinerskolen er bl.a. kjent for sin måte å undervise på – her er noen kjennetegn:

DIALOGBASERT UNDERVISNING
Vanlige lærebøker forekommer sjelden i Steinerskolen. Den muntlige formidlingen står i sentrum. Du utformer egne arbeidsbøker eller bearbeider pensum gjennom praktiske oppgaver og kunstnerisk aktivitet. Dette gir både lærerne og deg selv større frihet til kreativ omgang med undervisningsinnholdet. Og det gir læreren et bredt grunnlag for å evaluere din utvikling og kompetanse.

PRAKTISK OG KUNSTNERISK UNDERVISNING
Gjennom å få fagene belyst fra ulike perspektiver, får du muligheten til å utvikle en kreativ tenkning og en sunn dømmekraft. Kunst og håndverk er en del av hverdagen vår fordi vi mener at det er en viktig del av din læringsprosess.

PROSJEKTBASERT UNDERVISNING
Sentrale emner og fag undervises i tre- til fireukers bolker. Hver morgen har vi en totimers økt, hovedag, som brukes til fordypning av emnene innen den gitte bolken.
Det kan være historie, matte, språk, religionshistorie, litteratur, ulike realfag osv. Tre – fire ukers fordypning i et emne gir muligheter til tverrfaglige prosjekter og sikrer forståelse og læring. Denne metoden forutsetter kontinuerlig nærvær og at du er innstilt på en selvstendig arbeidsinnsats. Det innebærer ansvar for egen læring – og samtidig unike muligheter til individuell utfoldelse.

 
Vi legger vekt på prosess og prosjektorientert, tverrfaglig undervisning. Noen av prosjektene baseres på ekskursjoner. I et prosjekt skal elevene velge et emne som de skal fordype seg i, samle inn stoff, bearbeide det / evt. produsere/skape noe, og forberede en presentasjon. Læringsmålene for hvert enkelt prosjekt skal utformes i samarbeid med veileder.

PERIODEHEFTER
I våre hovedfagsperioder lager du din egen arbeidsbok, periodeheftet. I begynnelsen av hver hovedfagsperiode vil du få skriftlig informasjon fra faglærer om hvilke emner det vil bli arbeidet med gjennom perioden, hva som skal leveres inn ved periodens slutt og hva som danner grunnlaget for vurdering i perioden.
Denne oversikten hjelper deg slik at du kan planlegge arbeidet ditt, samt innhente bøker og tilleggsinformasjon om faget i god tid og underveis gjennom perioden. Enkelte lærere vil også gi deg en oversikt over tekster det forventes at du tar med i boken.

FELLESFAG
Mange av fagene trenger i tillegg jevn øvelse gjennom hele året. Det gis også faste uketimer i øvingsfagene matematikk, engelsk, 2.fremmedspråk, norsk, eurytmi*, kor og gymnastikk og håndverksfag.

(*Eurytmi er et bevegelsesfag som øver koordinasjon, konsentrasjon og samarbeid.)

EVALUERING OG VITNEMÅL
Steinerskolen er en eksamensfri skole, vi bruker karakterer men i tillegg får du det tradisjonelle steinerskolevitnesbyrdet, som er et omfattende dokument med fyldige individuelle vurderinger av innsats, arbeid, faglig utvikling og kunnskaps- eller ferdighetsnivå i hvert fag.
Arbeidet ditt vil bli vurdert mange ganger og på forskjellige måter gjennom tiden din her.


Vurderingen har to forskjellige funksjoner. Den ene er å veilede og rettlede arbeidet ditt, slik at det blir bedre, at du får større utbytte av det og at du utvikler deg. Den andre funksjonen til vurderingen er å vise hvor du står i forhold til de faglige målsettingene.

I Steinerskolen har vi tradisjonelt vært mest opptatt av den første funksjonen. Den veiledende vurderingen vil for det meste være muntlig og uformell, men har også formelle og skriftlige elementer. Hvert halvår skal du ha en formell samtale med kontaktlæreren din om hvordan det går på skolen og med fagene. Til den ene samtalen blir foreldrene dine også invitert.


I alle fag skal det også gjøres formell vurdering av hvor godt du gjør det faglig. Faglæreren din skal informere deg om hva det legges vekt på ved vurderingen av det faglige arbeidet. Det er vanlig at dette er en kombinasjon av faglig aktivitet i timene, prøver og innleverte arbeider.
Det er forskjeller fra fag til fag i hva som vektlegges, og du vil også ofte oppleve at det innenfor samme fag vurderes forskjellige elementer til forskjellige tider.
Etter hver hovedfagsperiode får du en skriftlig vurdering av arbeidet ditt i perioden, ofte med råd og veiledning om hvordan du kan forbedre deg i faget. Slike skriftlige vurderinger brukes også etter større arbeider generelt. Disse skriftlige vurderingene er en del av den formelle faglige vurderingen, som munner ut i en sluttvurdering når faget avsluttes.


Til jul hvert år får du en kortfattet oversikt over hvor du står faglig i hvert av fagene du har det året, slik at du og foreldrene dine kan se hvordan det går. Til sommeren hvert år får du en mer fyldig skriftlig vurdering av arbeidet og resultatene dine i hvert enkelt fag.